Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.cudmiod.pl. Sprzedającym
jest firma SCARABEUS GROUP SP. Z O.O. mieszcząca się przy ulicy
Obywatelskiej 102/104, 94-104 Łódź, NIP 7712806387, zwany także zamiennie
„Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
• korzystając z adresu poczty elektronicznej: fabryczna@cudmiod.pl lub
telefonicznie 690 001 769
§1
Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą
elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z
dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr
144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności
prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje
Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu
Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej
Sklepu Internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy
Umowa Sprzedaży.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks
cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem
serwisu internetowego Sklepu.
8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem
www.cudmiod.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i
ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
10.System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i
przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego Rodzaju sieci urządzenia
końcowego.
§2
Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego
dostępnego pod adresem www.cudmiod.pl .
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest
zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w
czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy CUD MIÓD prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem
sieci Internet.
4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji
zamówień, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty
elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet,
spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
• przeglądarka internetowa Internet explorer w wersji 9 lub nowszej.
• minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy
prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających
dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
§3
Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych CUD MIÓD są cenami
brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów
dostawy.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można przez 7 dni w tygodniu
w godzinach otwarcia restauracji dostępnych na stronie www.cudmiod.pl.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz
zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na
który zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z
Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo
do anulowania Zamówienia.
6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania
paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do
wysyłanego zamówienia lub przesłana drogą pocztową, na wskazany adres.
7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie
danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu
ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia
zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania
ich usunięcia.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu
ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient
powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego
konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem
znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i
Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed
niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną
odpowiedź ze sklepu potwierdzającą złożenie zamówienia, w celu dokończenia
zamówienia należy postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami w e-mailu.
10.Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu
wpłaty na rachunek bankowy powiązany z systemem płatniczym w przypadku
płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku
płatności kartą lub wyborem opcji płatności przy odbiorze gotówką.
§4
Koszty dostawy
1. Zamówienie jest wysłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
Restauracja poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym
formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją
opóźnić.
1. Zamówienie jest dostarczane przez SCARABEUS GROUP SP. Z O.O.
Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia w restauracji Cud Miód
Fabryczna.
2. Klient jest obciążany kosztami dostawy które podane są w §3 punkt. 1.
§5
Płatności
1. Na każde sprzedane zamówienie wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
2. Płatność za zamówienie może nastąpić przy odbiorze towaru gotówką lub kartą
lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych
§6
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu lub aplikacji użytkownik może
zgłaszać na adres fabryczna@cudmiod.pl lub w formie pisemnej na adres
SCARABEUS GROUP SP. Z O.O. ul, Obywatelska 102/104, 94-104 Łódź.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail użytkownika oraz
dokładny opis stanu faktycznego.
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7
dni roboczych. Użytkownik zostanie poinformowany o swojej reklamacji
poprzez e-mail lub listownie.
§7
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) administratorem
baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego
w związku z zakupami jest Sushi Smaki Sp. Z O.O. z siedzibą w 92-542 Łódź,
ul. Andrzeja Sacharowa 30 lok.4 .
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w
związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za
dostawę zamówień do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich
danych oraz do ich poprawiania.Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i
korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
• W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku
„Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym
mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych
poprzez edycję profilu konta.
• Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także
telefonicznie na numer 690 001 769.
• Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia
Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
§8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz.U.2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002
r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U. 2002nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z
wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą
rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i
miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania
cywilnego (Dz.U. nr 43poz. 296 ze zm.).